User profile

Daniele Pillitu


50

0

3

Top hashtag

#vita

Badge

About

"Terra mia,
mi privasa de sa forza
tenisi tottu cun tui.
Sa luna, su mari e su cosu miu.
Deu seu fuiu poitta non ti connoscemmu.
T'appu odiau po tottu sa vida e ora ti ollu torrai a pigai in su coru miu, poitta tenisi cuau sa cosa pru bella che m'asi fattu incontrai in su camminu cosa mia."

Le pubblicazioni online di Daniele Pillitu - Leggile subito gratuitamente sul tuo PC